Loobu

Registreerumisleht

Uudiskirja tellimsieks mediarenault pressiteenuses täida allolev mediarenault.ee

* nõutud andmed

Eesnimi on nõutav
Liiga palju märke
Perekonnanimi on nõutav
Liiga palju märke
Vigane meiliaadress

Kas töötad meedias (oleme tänulikud, kui täidad sellele küsimusele vastuse välja ja esitad meedia liigi ja toimetuse nime, kuid see ei ole kohustuslik)?

Teie esitatud isikuandmete vastutav töötleja on Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mille registrijärgne asukoht on Varssavis (02-674) Marynarska 13.

Kui teil on mingeid küsimusi seoses oma andmete töötlemisega meie poolt, palume ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, kes on kättesaadav e-posti aadressil renault.iod@renault.com.pl, isikuandmete töötlemist ja isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamist puudutavates küsimuses.

Teie isikuandmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) asjakohaste sätete alusel, st:

  • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b) uudiskirja saatmise eesmärgil;
  • nõustumiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a koostoimes 16. juuli 2004. aasta telekommunikatsiooniseaduse artikliga 172) uudiskirja saatmisega valitud sidevahendite kaudu;
  • õigusnormidega vastutavale töötlejale pandud kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c), muu hulgas tarbijakaitse-eeskirjade ja isikuandmete kaitse üldmääruse sätete täitmise eesmärgil;
  • vastutava töötleja õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) võimalikuks kaitsmiseks ja nõuete esitamiseks, samuti turundus- ja statistilistel eesmärkidel.

Andmed edastatakse ettevõtetele, kes neid meie tellimusel töötlevad, kuid ainult eespool nimetatud eesmärgil ja selle eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses: meile teenuseid osutavad ettevõtted, muu hulgas: IT-teenused, suhtekorraldusagentuurid, kusjuures sellised ettevõtted töötlevad andmeid vastutava töötlejaga sõlmitud lepingute alusel ja eranditult vastutava töötleja juhiste kohaselt.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid seadusest tuleneva kohustuse alusel töödeldavate andmete ulatuses ning lepingu täitmiseks ja selle sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks vajalike andmete osas on teie andmete kasutamine vajalik käesoleva lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Nende andmete esitamata jätmine takistab lepingu nõuetekohast sõlmimist ja täitmist.

Teie isikuandmeid töödeldakse aja jooksul, mis võimaldab kaebuste menetlemist, sealhulgas säilitatakse kuni võimalike nõuete aegumiseni või õigusnormidest tuleneva andmetöötluskohustuse lõppemiseni, mitte kauem kui aja jooksul, mil vastutavale töötlejale võivad sellise kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkida õiguslikud tagajärjed. Vastutav töötleja lõpetab andmete töötlemise varem vastutava töötleja õigustatud huvi korral, teie konkreetses olukorras, kui esitate vastuväite andmete töötlemisele nendel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemise korral turunduseesmärkidel säilitatakse teie andmeid seni, kuni võtate oma nõusoleku tagasi või esitate vastuväite andmete töötlemisele turunduseesmärkidel.

Teie andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega rahvusvahelistele organisatsioonidele. Vastutav töötleja ei langeta otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel, mis tooks teile kaasa õiguslikke tagajärgi teile või mõjutaks teid märkimisväärselt.

Teil on õigus nõuda juurdepääsu oma andmetele, nende parandamist, kustutamist, üleandmist või töötlemise piiramist ning esitada vastuväiteid, eelkõige pressiteadete ja uudiskirjade saatmise suhtes. Kui töötlemise aluseks on nõusolek, võite selle vabatahtlikkuse tõttu igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Teie andmeid töödeldakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Ühe oma õiguse teostamiseks võtke ühendust andmekaitseametnikuga, kelle kontaktandmed on märgitud eespool. Teie andmete turvalisus on meie prioriteet, kuid kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemisel rikume me isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, on teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse ameti juhatajale.

Meie veebileht kasutab küpsiseid.